Kopij

Graag bijdragen, tot een maximum van 5000 woorden (inclusief noten), naar de redactie mailen. Redactie en uitgever kunnen geen verantwoordelijkheid voor ongevraagde bijdragen aanvaarden.

Kopijrichtlijnen

Algemene tekstrichtlijn: Kopij aanleveren als platte tekst, alleen links uitgevuld (links lijnend) en zonder afbrekingen, digitaal in Word.
Letterkorps: Hoofdtekst 11 pt., noten en literatuurlijsten 10 pt.
Aanhalingstekens: Zowel citaten als aanduidingen aangeven met enkele aanhalingstekens: een zesje (‘) ter opening en een negentje (’) ter afsluiting. Aanhalingen binnen citaten gaan met dubbele aanhalingstekens: (“) resp. (”).
>>> ‘Ik ben nu bezig aan den nieuwen roman van Vestdijk, “Mijnheer Vissers Hellevaart” en vraag mij af of iemand nu zijn talent gekregen heeft voor zooiets.’

Vormgeving opening artikel
1. Auteursnaam, gevolgd door een witregel.
2. Titel in vet. 3. Ondertitel in cursief, gevolgd door een witregel.
4. Personalia van de auteur (max. 70 woorden), gevolgd door een witregel.
5. Een lead (max. 100 woorden) waarin t.b.v. de bladerende lezer de portee van het artikel wordt samengevat, gevolgd door een witregel.
Nieuwe alinea’s: Nieuwe alinea’s inspringen met een ‘harde’ tab (toetsen Control + Tab).
N.B. Na een witregel of tussenkopje volgt geen inspringing.

Tussenkopjes: Tussenkopjes worden voorafgegaan door een witregel en staan in vet. Na het tussenkopje volgen een harde return en de tekst van de volgende alinea, dus zonder witregel ertussen.

Klein kapitaal: Alle afkortingen en met kapitalen geschreven woorden staan in De Parelduiker in klein kapitaal. N.B. Dit geldt niet voor initialen van persoonsnamen.

Titels: Titels van boeken, tijdschriften, dag- en weekbladen en andere periodieken staan cursief. Titels van daarin opgenomen gedichten, verhalen, essays en andere publicaties staan romein en tussen enkele aanhalingstekens.
>>> Het succes van ‘The raven’ verder uitbatend bracht hij in november 1845 de bundel The raven and other poems uit.

Getallen en cijfers: Cijfers en getallen tot en met twintig worden voluit als woord geschreven; getallen daarboven in cijfers. Geldbedragen kunnen om stilistische redenen voluit als woorden worden vermeld.
>>> Op 7 april 1925 schrijft de dan 57-jarige Herman Robbers een brief aan Roel Houwink.

Weglatingen en invoegingen: Weglatingen en invoegingen in citaten markeert De Parelduiker met rechte haken. Weggelaten woorden worden vervangen door een beletselteken.
>>> Men lette [daartoe] vooral op wat ik […] over pseudologia phantastica zal zeggen.

Auteursopmerkingen: Toelichtingen en commentaren van een auteur in of tussen de regels worden tussen rechte haken weergegeven, gevolgd door een kastlijntje (–) en de initialen van de auteur.
>>> Het geval komt hier op neer, dat ik naar u zou zijn toegegaan om u ‘‘uit te schelden’’ en dat ik nu niets doe dan ‘‘gezellig thee-drinken op de Nollen’’. [Robbers’ villawoning in Schoorl – AK]

Noten of literatuur: Bij voorkeur óf een notenapparaat óf een literatuurlijst, dus een van de twee. Bij een combinatie moet de nadruk liggen op een van de twee en de andere zeer beperkt van omvang zijn.

Notenapparaat: De Parelduiker werkt alleen met eindnoten op de manier die ook in Word wordt gebruikt (dus geen apart aangemaakte lijst!), in letterkorps 10.

Literatuurbeschrijving: Van boeken: Auteur/schrijversnaam, titel, evt. gevolgd door subtitel (plaats en jaartal), evt. paginacijfers [Evt. reeks en nummer].
>>> Jaap Goedegebuure, Op zoek naar een bezield verband. De literaire en maatschappelijke opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd (Amsterdam 1981).
>>> Hans van Straten, Ze zullen eikels zaaien op mijn graf (Amsterdam 1995), p. 26. [De nieuwe Engelbewaarder 9].
Van tijdschriftartikelen: Auteur/schrijversnaam, ‘Titel artikel’. In: Naam tijdschrift, evt. gevolgd door subtitel jaargang (jaartal) evt. aflevering (evt. maand), p. xx-yy.
>>> Roel Houwink, ‘Muggendans’. In: Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 31 (1921) dl. LXI, p. 336-345.
>>> Murray G.H. Pittock, ‘ ‘‘This is the place’’: Edwin Muir and Scotland.’ In: Scottish literary journal. A review of studies in Scottish language and literature 14 (1987) 1 (mei), p. 53.
Van dag- en weekbladartikelen: Auteur/schrijversnaam, ‘Titel artikel’. In: Dag- of weekblad, datum, evt. editieaanduiding, p. xx.
>>> Jan R. Th. Campert, ‘Bij Louis Saalborn, theaterdirecteur, acteur en schilder’. In: Het Vaderland, zondag 28 februari 1926, ochtendblad B, p. 2.

Interpunctie titels: Voor de interpunctie van titels, zowel in hoofdtekst en noten als in een literatuuropgave, graag het richtsnoer van de Nederlandse Taalunie hanteren: een beginkapitaal, maar verder alle woorden beginnend met een onderkast, behalve eigennamen of aardrijkskundige benamingen. In principe wordt dit ook toegepast bij titels van buitenlandse publicaties.
>>> Fredric Warburg, All authors are equal. The publishing life of Fredric Warburg 1936-1971 (London 1973).
Voor titels van tijdschriften en dag- en weekbladen graag de notatie gebruiken die deze bladen zelf aanhouden.
>>> De Gids (niet De gids), de Volkskrant (niet De Volkskrant of De volkskrant).

Illustraties dienen genummerd (corresponderend met de bijschriften) in voldoende resolutie aangeleverd te worden (minimaal 300 dpi en 100 kB). De (genummerde) bijschriften kunnen onderaan het artikel geplaatst worden. 

Auteursrecht

Wij stellen alle Parelduiker-afleveringen van vijf jaar of langer geleden beschikbaar in de DBNL, tenzij een rechthebbende bezwaar heeft tegen beschikbaarstelling van zijn of haar artikel(en) in een of meer afleveringen. Zie verder hier.

Honorarium

Het honorarium voor een geplaatst artikel bedraagt € 110 per duizend woorden (dus elf eurocent per woord). Auteurs ontvangen drie bewijsexemplaren van de aflevering waarin hun bijdrage is gepubliceerd.