Over dit hoofdstuk/artikel

S.A.J. van Faassen

over Jac. van Hattum

over A.A.M. Stols


+
Sjoerd van Faassen (1949) is werkzaam bij het Letterkundig Museum in Den Haag. Hij bezorgde onder meer de uitgave van de correspondentie tussen A.A.M. Stols en Jan Greshoff.
1
A.A.M. Stols aan Dirk de Jong, 31 december 1942. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, berusten de in dit artikel geciteerde brieven in de collectie van het Letterkundig Museum [lm] te Den Haag.
2
Zie voor deze schijnverkoop en andere aspecten van Stols’ uitgeverij tijdens de Tweede Wereldoorlog: Sjoerd van Faassen & Salma Chen, ‘A.A.M. Stols, Uitgever: “Wij zijn geen collaborateurs”’, in: Hans Renders e.a. (ed.), De Tweede Wereldoorlog en het boekbedrijf in Nederland en Vlaanderen (in voorbereiding).
3
Th. Oegema van der Wal, Van en over Jac. van Hattum (Brussel/Den Haag 1969), p. 55.
4
M. Mok, ‘Terugblik op een vriendschap’, in: Gerard den Brabander e.a. (ed.), Liber amicorum Jac. van Hattum (Amsterdam [1955]), p. [55].
5
Josine W.L. Meyer, Oude vrienden en een veranderende wereld (Amsterdam 1990), p. 232.
6
Zie voor Stols’ verhouding tot Hoornik: Anky Hilgersom (ed.), ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954 (Den Haag 1999), p. 306.
7
Jos van Assendelft, ‘Ed. Hoornik: verbinding tussen Helikon en Criterium?’, in: Jaarboek Letterkundig Museum, nr. 5 (1996), p. 45-66.
8
Jac. van Hattum, Verzameld werk [I]. Verzen (ed. G. Wynia) (Amsterdam 1993), p. 54.
9
Zie voor een opgave van Van Hattums medewerking aan Helikon: C. van Dijk, Helikon. Het tijdschrift – de reeks (Oosterhesselen 1990), p. 21.
10
Zie voor Van Hattums relatie met Vestdijk: Gerben Wynia, ‘De enige edelman der Nederlandse letteren S. Vestdijk als recensent en redacteur van Jac. van Hattum’, in: Vestdijkkroniek nr. 80-81 (september-december 1993)
11
De pothoofdplant telde 76 pagina’s en zou f 1,25 kosten. De zes aan Bilzenkruid voorafgaande delen werden tegen een prijs van f 4,- in de handel gebracht; Bilzenkruid zou 54 pagina’s omvatten en f 2,50 gaan kosten.
12
Van Hattum aan Stols, 26 december 1938.
13
Hilgersom, Geld verdienen zal ik er nooit aan, p. 41.
14
Idem, p. 238, 266.
15
Deze brief bevond zich niet in het Stols-archief. Er zijn van deze brief en de daaropvolgende brieven slechts vlak na de oorlog gemaakte fotokopieen bewaard, die gemaakt zijn ten behoeve van de ‘zuiveringsaffaire’, waarvan hieronder sprake is. (lm, sign s 901 p/Dossier Zuivering A.A.M. Stols i.z. Jac. van Hattum [ii]).
16
C. van Dijk, Alexandre A.M. Stols 1900-1973, uitgever/typograaf (Zutphen 1992), p. 374.
17
Stadsbibliotheek Haarlem [sbh], archief-Stols, omslag Zuiveringsraad 1945.
18
lm, sign, s 901 p/Dossier Zuivering Stols i.z. Van Hattum [i].
19
Janneke van der Veer, ‘De Gulden Pers, uitgeverij met mistige activiteiten?’, in: Boekenpost nr. 58 (maart-april 2002), p. 7-9.
20
lm, sign, s 901 p/Dossier Zuivering Stols i.z. Van Hattum [i]. In het archief van de Zuiveringsraad voor de Uitgeverij komt geen dossier betreffende Stols voor. (Nationaal Archief, Den Haag [na], inv. 2.06.089, archief Ministerie van Economische Zaken, Centrale Zuiveringsraad voor het Bedrijfsleven 1945-1949).
21
In het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging is geen dossier betreffende Stols achterhaald (na, archief Ministerie van Justitie, toegangsnr. 2.09.09). [Met dank aan Sierk Plantinga en Gretha Donker.]
22
‘Memorandum inzake correspondentie met Jac. van Hattum’(lm, sign, s 901 p/Dossier Zuivering Stols i.z. Van Hattum [ii])
23
lm, archief-Donkersloot, sign. d 6441 b 1 resp s 901 b 1; sbh, archief-Stols, omslag Anthonie Donker.
24
Zie voor de kunstzuivering: N.K.C.A in ’t Veld, De ereraden voor de kunst en de zuivering van de kunstenaar (‘s-Gravenhage 1981).
25
In het archief van de Ereraad voor de Kunst komt geen dossier betreffende Stols voor (na, toegangsnr 2.14.46, archief Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Ereraden voor de Kunst en Centrale Ereraad voor de Kunst 1945-1952).
26
Gerben Wynia, ‘Arsenicum en oude kant. Van en over Jac van Hattum’, in: Het Oog in ’t Zeil jrg. 8, nr. 1 (oktober 1990), p. 49.
27
S. Vestdijk & Theun de Vries, Briefwisseling (ed. S.A.J. van Faassen) (Amsterdam 1985), p. 47-48.
28
De briefwisseling terzake tussen Vestdijk en Binnendijk is gepubliceerd in de appendix bij Theun de Vries, Brieven uit de oorlogsjaren aan S Vestdijk (ed. S. A J. van Faassen) (‘s-Gravenhage 1981), p. 46-47
29
Het kwatrijn luidt in de bundel ‘Tien-duizend doden heet een statistiek: / een misse worp in het spel der Heerserskliek / wees stil in huis, ga op Uw tenen rond: / de blonde knaap, ach, weet, het kind is ziek.’ De tweede en derde regel van dit kwatrijn worden op uiterst ongebruikelijke manier gescheiden door een regel met punten; de betekenis hiervan is onduidelijk, maar zou kunnen duiden op een late ingreep. Er is kopijhandschrift noch drukproef van De waterscheiding bewaard gebleven, zodat niet met zekerheid is vast te stellen hoe Stols met zijn opmerking is omgesprongen. Het kwatrijn is noch in de door Van Hattum zelf samengestelde Verzamelde gedichten (Amsterdam 1954) noch in Verzameld werk [1]. Verzen opgenomen.
30
Het gevecht met de muze (1940), Het zanduur van de dood (1941) en Een laars vol rozen (1942).
31
Hilgersom, Geld verdienen zal ik er nooit aan, p. 312. (Vgl. Van Dijk, Alexandre A.M. Stols, p. 327-330.)