Over dit hoofdstuk/artikel

titels


auteurs


1
Jean Baudoux (pseudoniem van Jan Schepens), ?Lettres n?erlandaises.? In: Mercure de France, februari-maart 1936, p. 205-206. ?Raymond Brulez, een zeer Latijns klinkende naam, is een bewonderenswaardig kenner van de Franse literatuur en, zoals hij excelleert in literaire en filosofische fantaisies, ontpopt hij zich als een briljante in alle opzichten Franse geest, voor wie Proust, Stendhal en Voltaire geen geheimen meer hebben.?
2
Elsevier’s Geillustreerd Maandschrift 43 (1933) 85 (januari-juli), p. 204.
3
Raymond Brulez, Sheherazade, of Literatuur als losprijs, Steenlandt (Kortrijk 1932): voorpublicatie van het titelverhaal in Forum, september 1932, p. 586-601. Heruitgaven van de bundel bij de Nederlandsche Boekhandel (Antwerpen 1946 en 1955) en Houtekiet (Antwerpen 1999 en 2015). In de uitgave van 2015 werd in het verhaal ?De opstand der voetnota’s? een zinsnede hersteld die in de tweede druk en de daarop gebaseerde derde en vierde druk ontbreekt.
4
Bart Vervaeck, ?Wereldmuziek. Sheherazade van Raymond Brulez.? In: Revolver 33 (2006/2007) 2 (september 2006), p. 38.
5
Alice van Nahuys (N.V. Em. Querido’s Uitg. Mij) aan Raymond Brulez, Amsterdam 15 december 1936. Coll. erven Brulez.
6
Raymond Brulez aan Maurice Roelants, Sint-Michiels 11 januari 1934. Coll. Letterenhuis, R5845/B2.
7
Maurice Roelants aan Raymond Brulez, Brussel 16 augustus 1932. Coll. erven Brulez.
8
Raymond Brulez, ?Auscultatie van den daemon.? In: Forum, mei 1934, p. 484-457.
9
Raymond Brulez, ?De dromer als essayist.? In: Nieuw Vlaams Tijdschrift, juli 1949, p. 128-129; opgenomen in de bundel Diogeentjes (Hasselt 1962), p. 59-62.
10
Robert Proust aan Lucien Brulez (autograaf met los blaadje waarop de briefschrijver een plattegrond van Illiers heeft geschetst); ongedateerd. Coll. erven Brulez.
11
Brief van 28 november 1936; geciteerd in: Michaela Giesing, Das Raubauge in der Stadt. Beckett liest Hamburg (M?nchen 2007), p. 44.
12
Raymond Brulez, ?E. du Perron ou le dernier des individualistes. De smalle mens.? In: Cassandre, 16 februari 1935, p. 5.
13
E. du Perron aan Raymond Brulez, Parijs 19 februari 1935. Coll. erven Brulez.
14
De Franse filosoof en chroniqueur Julien Benda, auteur van het ophefmakende essay La trahison des clercs (1927) over de dubieuze rol van intellectuelen in de Franse politiek.
15
Raymond Brulez, ?Biographies romantis?es. De dolle dictator, door A. Helman – Het land van herkomst, door E. du Perron.? In: Cassandre, 22 februari 1936, p. 9-10. ?Na al zijn teleurstellingen heeft onze auteur dat wijze principe aangenomen om trouw te blijven aan zichzelf, aan zijn innerlijke natuur en aan leven alsof men het reusachtige v??r zich heeft; leven met nieuwsgierigheid en hoop, maar ook met voldoende pessimisme om zich er onmiddellijk bij neer te leggen wanneer alles wat ons leven mogelijk maakt komt te verdwijnen.?
16
Drie korte fragmenten van de brief en van de betreffende passage uit de kroniek werden in facsimile opgenomen in E. du Perron. Schrijversprentenboek (Amsterdam 1969), p. 33.
17
?In onze vorige kroniek, gewijd aan Land van Herkomst van du Perron, hebben wij bepaalde personages ?ge?dentificeerd?. De auteur verzoekt ons niettemin te vermelden dat deze ?identificaties? niet als strikt algebra?sche vergelijkingen mogen gelden en dat er, in het bijzonder bij het personage van H?verl? (Malraux), aanzienlijke feitelijke verschillen bestaan.?
18
E. du Perron aan Raymond Brulez, Parijs 4 april 1936. Coll. Letterenhuis, B917/B2.
19
Menno ter Braak aan Jan Greshoff, Den Haag 20 april 1936. Briefwisseling tussen Menno ter Braak en J. Greshoff 1926-1940, www.mennoterbraak.nl.
20
Het stuk over Ter Braak: Raymond Brulez, ?M. ter Braak ou le politicien sans parti. Politicus zonder partij.? In: Cassandre, 15 juni 1935, p. 5.
21
Jan Greshoff aan Raymond Brulez, Sestri Levante, ongedateerd (ca. juni 1935). Coll. erven Brulez.
22
?Het contact tusschen Hollandsche en Vlaamsche litteratuur. Een onderhoud met Raymond Brulez.? In: Het Vaderland, 21 maart 1936.
23
Raymond Brulez, ?Else B?hler, Duitsch dienstmeisje, door S. Vestdijk.? In: De Groene Amsterdammer, 21 maart 1936, p. 8, en in Cassandre van dezelfde datum.
24
Raymond Brulez, ?Vestdijk ou la revanche de l’artiste. Terug tot Ina Damman, door S. Vestdijk – De dood betrapt, door S. Vestdijk – De oubliette, door S. Vestdijk.? In: Cassandre, 7 september 1935, p. 5.
25
?Intermittences du coeur?: titel van het eerste hoofdstuk van Sodome et Gomorrhe II (1922), het vierde deel van A la recherche du temps perdu van Marcel Proust.
26
Simon Vestdijk aan Raymond Brulez, Bilthoven 26 maart 1936. Coll. erven Brulez.
27
Maurice Roelants, Roman van het tijdschrift Forum of: Liaisons dangereuses (Brussel 1965), p. 64.
28
?Het verschil van mening over de zedelijke normering, dat tot de opheffing van het tijdschrift zou leiden, viel aldus niet samen met de Noord-Zuid grens, zoals dit in de geschiedschrijving over Forum telkens wordt beweerd.? Lut Missinne, Kunst en leven, een wankel evenwicht. Ethiek en esthetiek: prozaopvattingen in Vlaamse tijdschriften en weekbladen tijdens het interbellum (1927-1940) (Leuven- Amersfoort 1994), p. 275-276.
29
E. du Perron aan Menno ter Braak, Parijs 16 juli 1935. Briefwisseling tussen Menno ter Braak en E. du Perron 1930-1940 (herziene editie), www.mennoterbraak.nl.
30
Jan Greshoff aan Menno ter Braak, Sestri Levante 20 juli 1935. Briefwisseling tussen Menno ter Braak en J. Greshoff 1926-1940, www.mennoterbraak.nl.
31
Raymond Brulez, ?De schone tijd van Forum.? In: Elsevier, 4 juli 1965.
32
Raymond Brulez aan Marnix Gijsen, Sint-Michiels 10 januari 1935. Coll. Letterenhuis G994/B2. ?Costerlijke Ethica?: van Dirk Coster. De Toren van Lynkeus (Brugge- Utrecht 1969), p. 83: ?Van de novelle De Maagdensprong werd het slot geschrapt, terwijl de ?erotiek? van De Klok geen genade vond bij de Vlaamse redacteurs.? ?De klok? verscheen in februari 1936 in De Vlaamse Gids.
33
Marnix Gijsen, ?Raymond Brulez. Andr? Terval of Inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid?. In: Dietsche Warande & Belfort, september 1930, p. 718-726; opgenomen in Verzameld werk, deel 5 (Amsterdam / ‘s-Gravenhage 1977), p. 747-759.
34
Marnix Gijsen aan Raymond Brulez, New York 21 november 1945. Coll. erven Brulez.

Zie verder van Raymond Brulez: ?Ten tijde van Forum. Vier belangrijke Jaren in de Ontwikkeling van de Nederlandse Letteren?, in: Het Laatste Nieuws, 14 februari 1963; en ?Ter Braak en Du Perron. Een Blik achter de Schermen,? in: Het Laatste Nieuws, 7 oktober 1965. De Forum-bijdragen van Brulez zijn beschikbaar in elektronische edities op www.dbnl.org.