1
Indien niet anders is aangegeven is de (biografische) informatie in dit artikel ontleend aan gesprekken met en mails van Hans Keilson? en Marita Keilson-Lauritz (20 november 2007 [I-III], 5 april 2012, 10 april 2012 en 28 november 2014), voor wat Keilson betreft ondersteund door gegevens uit Roland Kaufhold, ??Das Leben geht weiter?. Hans Keilson, ein j?discher Psychoanalytiker, Schriftsteller, P?dagoge und Musiker?, in: Zeitschrift f?r Psychoanalytische Theorie und Praxis 23 (2008) 1-2, p. 142-167, interviews met Keilson in Medisch Contact (door Simone Paauw, 29 april 2009) en Jaarboek Gerrit Achterberg 10 (2010), p. 71-80 (door Edwin Lucas), Keilsons inleiding bij ?Briefwisseling met Gerrit Achterberg? (zie noot 15) en Keilsons Tagebuch 1944 und 46 Sonette, ed. Marita Keilson-Lauritz (Frankfurt am Main [2014]). Verder aan mails van Josephine Moonen, Stads- en streekarchief Naarden (5 oktober 2010 [I-II] en 21 februari 2011) en Caroline Hulzen, Streekarchief Gooi en Vechtstreek (30 december 2014). Voor Co-op 2 heb ik dankbaar gebruik mogen maken van de kennis van Frank van Lamoen.
2
Aantekeningen Paul Guermonprez, vermoedelijk voorjaar 1938, [3a] (transcriptie Peter van Dam). ‘s-Hertogenbosch, Collectie Frank van Lamoen.
3
Aan het slot van dit artikel is een checklist van de publicaties van Benjamin Cooper opgenomen. De nummers bij de in dit artikel genoemde publicaties van Cooper verwijzen naar deze checklist. De inleidende teksten van Cooper bij [1], [2] en [4] zijn in vertaling opgenomen in: Hans Keilson, Werke in zwei B?nden (2). Gedichte und Essays, ed. Heinrich Deterding & Gerhard Kurz (Frankfurt am Main 2005), p. 353-357. In de verantwoording van die editie (p. 509-510) wordt ten onrechte gesteld dat achter het pseudoniem Benjamin Cooper alleen Keilson schuilging en dat alle zes door Cooper samengestelde deeltjes verschenen in de D?j? Vu-reeks bij H. Meulenhoff.
4
Zie de bewaard gebleven knipseldossiers van het Bureau voor Krantenuitknipsels en Publiciteitscontr?le in Den Haag, dat onder leiding stond van Keilsons vriend Leendert Swaneveld, voor Zeven maal zeven vredesstemmen [4] en De zingende walvisch [5]. Bussum, Marita Keilson-Lauritz.
5
Co-op 2 (Gerd Klaass) aan Van Loghum Slaterus, 15 juni 1938. Den Haag, Letterkundig Museum [LM], sign. VLS, omslag Co-op 2. Ook de overige geciteerde brieven van Co-op 2 aan Van Loghum Slaterus bevinden zich in dit dossier.
6
Bedoeld is het in 1935 verschenen, maar sindsdien ettelijke keren herdrukte In de schaduwen van morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd van de historicus J. Huizinga.
7
Zie bijv. Hans Mulder, Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945 (Utrecht/Antwerpen 1978).
8
Gottfried Bermann Fischer, Wanderer durch ein Jahrhundert (Frankfurt am Main 1994), p. 90. In Bermanns Bedroht – Bewahrt. Weg eines Verlegers (Frankfurt am Main 1967?) wordt geen melding gemaakt van Keilson; evenmin is correspondentie met Keilson opgenomen in Gottfried & Brigitte Bermann Fischer, Briefwechsel mit Autoren, ed. Reiner Stach (Frankfurt am Main 1990).
9
Oskar Loerke, Tageb?cher 1903-1939, ed. Hermann Kasack (Heidelberg/Darmstadt 1955), p. 256-257, 259.
10
Danielle Hooghiemstra, De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966) (Utrecht 2013), p. 201, 243. Zie ook H.W. von der Dunk, Terugblik bij strijklicht. Jeugdherinneringen (Amsterdam 2008), p. 173, 208, 215. In beide boeken komt Gertrud Manz voor onder de naam Pfeiffer, naar haar eerste echtgenoot.
11
Zie Helene F?rth, Streifz?ge durch das Land eines Lebens. Autobiographie einer deutsch-j?dischen Soziologin, Sozialpolitikerin und Frauenrechtlerin (1861-1938) (Frankfurt am Main 2010), p. 29. (Met dank aan Frank van Lamoen.)
12
Leendert Swaneveld aan De Gemeenschap (A.J.D. van Oosten), 24 juli en 10 augustus 1937; Keilson aan De Gemeenschap (A.J.D. van Oosten), 9 augustus 1937. LM, sign. A 455 P, Dossier De Gemeenschap/Kailand.
13
Leendert Swaneveld aan De Gemeenschap (A.J.D. van Oosten), 4 april 1938; De Gemeenschap (A.J.D. van Oosten) aan Swaneveld, 8 april 1938. De niet opgenomen gedichten werden door De Gemeenschap geretourneerd, zodat niet kan worden vastgesteld welke gedichten Swaneveld had gestuurd.
14
Gegevens over De Rekkensche Inrichtingen en Oldenkotte zijn ontleend aan: Henk Krosenbrink, De Van Ouwenaller-Vereniging. Een jonge vereniging met 75 jaar ervaring (Rekken [1985]) resp. Johan E. ten Broeke, Daar ligt een verhaal… Geschiedenis van 90 jaar Rekkensche Inrichtingen, 1913-2003(Rekken 2003).
15
Wim Hazeu, Gerrit Achterberg. Een biografie (Amsterdam 1989?), p. 334 e.v. Zie voor de correspondentie Keilson-Achterberg: Hans Keilson, ?Briefwisseling met Gerrit Achterberg?, in: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 58 (2003), p. 783-804.
16
Marita Keilson-Lauritz, ?Centaurenliefde. Duits verzet in Nederland rond de schuilplaats Castrum Peregrini?, in: Klaus M?ller & Judith Schuyf (red.), Het begin met nee zeggen. Biografie?n rond verzet en homoseksualiteit 1940-1945 (Amsterdam 2006), p. 209, noot 88.
17
Aantekeningen Paul Guermonprez, [1a] + [11b].
18
Het bevolkingsregister van Blaricum bevat geen gegevens over Klaass? verblijf. Zijn verblijf aldaar blijkt onder meer uit het briefhoofd van de Litteraire Werkgemeenschap, waar als adres Fransche Pad 26-B wordt vermeld. Vanaf begin 1942 woonde Klaass daar niet meer, want het adres is vanaf dan op correspondentie van de Litteraire Werkgemeenschap doorgehaald. Op het adres Fransche Pad 26-B woonde sinds maart 1933 een zekere Gerhard Hoog; het gezin bestond naast hem nog uit een niet nader-ge?dentificeerd mannelijk gezinslid en 2 dito vrouwelijke leden. Hilversum, Streekarchief Gooi en Vechtstreek, Archief van het Dorps- en Gemeentebestuur Blaricum, Huisnummeringskaarten 1920-1940.
19
Der Stern reageerde niet op verzoeken om nadere inlichtingen over Klaass en de secundaire literatuur over hoofdredacteur/eigenaar Henri Nannen biedt geen aanknopingspunten. Het Deutsches Zeitungsmuseum beschikt evenmin over gegevens betreffende Klaass. Mail Christian G?bel, Deutsches Zeitungsmuseum, 10 oktober 2011.
20
Bij Boot verscheen Kruisvaart (1943) van de Fin Tito Colliande, Koninklijke koopman (1943) van Friedrich Lindemann en Vrouwenkliniek (1944) van K?the Lambert; bij Bruna Opmarsch tegen den dood (1942?) en De prop uit het ventiel (1942?), beide van R.H. Daumann; en bij Gottmer De dorpsdokter (1943) van Hans Dittmer.
21
Gerard Groeneveld, Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945 (Nijmegen 2001), p. 72, 74. Voor Stols’ gevangenschap en Van Dorssens al dan niet vermeende rol daarbij: Sjoerd van Faassen & Salma Chen, ?A.A.M. Stols. ?Wij zijn geen collaborateurs??, in: Hans Renders [e.a.] (red.), Inktpatronen. De Tweede Wereldoorlog en het boekbedrijf in Nederland en Vlaanderen (Amsterdam 2006), p. 273, 276-277.
22
Vestdijk vertaalde voor Boot Een zoon verliest en wint (1942) van Ludwig T?gel, De Vries Jeugd wil leven (1941) van Seaford Mackenzie.
23
W.S. Huberts, ?Vestdijk, vertalen en accommodatie?, in: Vestdijkkroniek 57 (december 1987), p. 25-42, m.n. 33-36; Adriaan Venema, Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie (3b). S. Vestdijk (Amsterdam 1991), p. 90-95.
24
C.J. Aarts, ??Hier Is Tabak van Lub, Erger dan Rattenkruit?. Raadsels rond het werk van Havank. A.W. Bruna & Zoon’s Uitgeversmaatschappij?, in: Renders, Inktpatronen, p. 100-101.
25
Zie bijv. de correspondentie van Litteraire Werkgemeenschap, Litteraire adviseurs (De Leau) met uitgeverij Van Loghum Slaterus en S. Vestdijk. LM, sign. VLS, omslag Litteraire Werkgemeenschap resp. V 555 B2.
26
Zie voor uitgeverij Roskam: Groeneveld, Zwaard van de geest, p. 73; de opmerking over Kruseman uit het dagboek van Van Oudshoorn is ontleend aan: Lisette Lewin, Het clandestiene boek 1940-1945 (Amsterdam 1983?), p. 88.
27
Zie voor Guermonprez: Rik Suermondt, ?Paul Guermonprez?, in: Ingeborg Th. Leyerzapf [e.a.] (red.), Geschiedenis van de Nederlandse fotografie, dl. 19 (Alphen aan de Rijn 1984) en Sandra Tatsakis, ?Paul Guermonprez. Een moderne geest in Nederland?, in: D?rte Nicolaisen [e.a.] (red.), Bauhaus-kunstenaars in Nederland (Nijmegen 1998), p. 40-59; voor Rose: Ulrike Staroste, Hajo Rose. Bauhaus Foto Typo (Berlin 2010).
28
Zie http://zoeken.nai.nl/CIS/persoon/3244 (geraadpleegd 6 november 2014).
29
Albrecht Pohlmann, Modell, K?nstlerin und ?wahre Eva?. Das abenteuerliche Leben der Trude Guermonprez (Halle an der Saale 2003), p. 136.
30
Tatsakis, ?Paul Guermonprez?, p. 51.
31
Jan Boterman (red.), 2 + 52. Charles Jongejans, Melle + de typografenklas, en Mart Stam (Amsterdam 2005), p. 22.
32
Pohlmann, Modell, K?nstlerin und ?wahre Eva?, p. 118, 120, 134-135, 237.
33
Aantekeningen Paul Guermonprez, [1a].
34
Jan Bons, ?De Nieuwe Kunstschool van Paul Citroen?, in: Kurt L?b (red.), Paul Citroen en het Bauhaus (Utrecht/Antwerpen 1974), p. 32-74 en Ada Stroeve & Hripsim? Visser, De Nieuwe Kunstschool (Amsterdam 1992).
35
Hans Oldewarris, ?Populaire boeken van praktische aard. De boekontwerpen van Co-op 2 voor Uitgeverij Kosmos?, in: Eigenbouwer nr. 1 (oktober 2013), p. 67; Boterman, 2 + 52, p. 22.
36
Suermondt, ?Paul Guermonprez?. Zie ook: Wichert ten Have, De Nederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd 1940-1941 (Amsterdam 1999), p. 314.
37
Tatsakis, ?Paul Guermonprez?, p. 43.
38
Uitgeverij H. Meulenhoff aan Jaap Kunst, 15 en 23 mei 1939. Amsterdam, Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, Collectie Mr. Jaap Kunst, dossier 674.
39
In het bij het Letterkundig Museum berustende archief van J.W.F. Werumeus Buning is geen correspondentie aangetroffen met enig medewerker van Co-op 2 of met uitgeverij H. Meulenhoff. Slechts het handschrift van Bunings inleiding is overgeleverd. LM, sign. B 954 H1.
40
Zie Oldewarris, ?Populaire boeken van praktische aard?.
41
Het archief van Bert Bakker/Daamen [3] berust bij het Letterkundig Museum, dat van L.J.C. Boucher [4] deels bij Museum Meermanno, beide in Den Haag. In geen van beide archieven is een spoor van contact met Co-op 2, Benjamin Cooper of de illustratoren te vinden. De archieven van U.M. Holland [1 & 2] en H. Meulenhoff [5 & 6] konden niet worden achterhaald.
42
Co-op 2 (Paul Guermonprez resp. Iet Obenhuyzen) aan Van Loghum Slaterus, 6 januari en 14 augustus 1936.
43
Reinold Kuipers, Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo (Amsterdam 1990), p. 19.
44
Leo Meter, Briefe an Barbara. Mit einem Nachwort von Barbara Meter (K?ln 1988?).
45
Aantekeningen Paul Guermonprez, [7a].
46
Wilbert Schreurs, Een zondagskind in de reclame. De geschiedenis van Prad (Houten, 1995), p. 10-11.