Over dit hoofdstuk/artikel

P.J. Buijnsters

over H. Dirkx


+
Piet Buijnsters (1933) is emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde van de achttiende eeuw aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Vorig jaar publiceerde hij Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat.
1
Zie voor een keurgalerij: Vlaanderen jrg. 50 (2001), p. 263-287; Marcus de Schepper, ABC. Antwerpse bibliofiele collecties, Antwerpen 2005.
2
Mijn grootste dank geldt Henri’s zoon Jan A. Dirkx (1939) te Diest, die al mijn vragen wilde beantwoorden en veel fotomateriaal leverde. Verder dank ik onder anderen: mijn oud-collega Guido Debaere (die de eerste aanzet gaf), Dirk-Emma Baestaens, Jozef Boets, Piet Couttenier, Alfons Thijs, Hugo Brems, mevrouw Elly Cockx-Indestege, Werner Waterschoot, Marcus de Schepper en Ludo Simons. Van de nu levende Nederlandse antiquaren heeft alleen Wilma Schuhmacher Henri Dirkx nog van nabij meegemaakt. Ook haar ben ik erkentelijk voor verkregen informatie.
3
G. Verboven e.a., Het Koninklijk Atheneum te Antwerpen 175 jaar. De geschiedenis van een school en haar rol in de Vlaamse Beweging, Antwerpen 1982.
4
Interview door Hein de Belder, ‘De zachte manie van “Suikeren Jan”’, in dagblad De Standaard, vrijdag 7 december 1979; voortaan geciteerd: Standaard.
5
De Gazet van Antwerpen van 18 mei 1999 bevat, onder de titel ‘Pure chocolade is alleen voor echte liefhebbers’, een interview met de laatste eigenaars van confiserie ‘Suikerjan’, Walters zoon Thierry Stevens en diens vrouw Renée van Geffen.
6
Zie Daniël D’Hooge, ‘Een verdwenen beroep: de suikerbakker of spekbakker’ op www.landvannevele.com, naar aanleiding van de sluiting van de laatste suikerbakkerij in die streek.
7
Brief van Jan Dirkx van 17 januari 2008.
8
Louis Vercammen, ‘Ten huize van Henri Dirkx’ in: Getuigenissen. Jaarboek 1974 van het Felix Timmermansgenootschap. Uitgeverij Orion, 1974, p. 164-168; voortaan geciteerd: Getuigenissen.
9
In augustus 1914 had Timmermans dit snoepwinkeltje in de Karthuizersvest 8 te Lier geopend, omdat de kanthandel tijdelijk lamlag. Zie José de Ceulaer, Kroniek van Felix Timmermans 1886-1947, Brugge 1972, p. 37.
10
Getuigenissen, p. 164.
11
Brief Jan Dirkx, 12 februari 2008.
12
In het amvc-Letterenhuis te Antwerpen ligt een brief van 5-11-1958 van Henri Dirkx aan de Nederlands-Belgische componist-pianist Marinus de Jong (1891-1984), waarin hij deze dankt voor het de avond tevoren in Antwerpen beluisterde concert met zang van Aafje Heijnis. Zij zong onder andere het Hiawatha Lied van De Jong op tekst van Guido Gezelle. HD: ‘Daar ik met het werk van Gezelle goed vertrouwd ben, was het me mogelijk mijn volle aandacht aan de muziek te besteden. Sommige delen lieten een diepe indruk na.’
13
Diverse auteurs, Mark Severin, grafisch ontwerper, Sint-Martens-Latem, uitgeverij De Dijle, [1993], p. 207.
14
Firmijn Vanderloo, Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams, Deurle, uitgeverij Colibrant, 1997, p. 59.
15
amvc-Letterenhuis Antwerpen, archief-Gilliams, nr. 163815/34a.
16
Vriendelijke mededeling Alfons Thijs, brief van 17 januari 2008.
17
Op 12 november 1948 stuurt hij hem een felicitatie met een getekende verjaardagstaart, briefkaart amvc-Letterenhuis Antwerpen, nr. 84644/29.
18
Alleen de dankbrief van 29 oktober 1943 van De Ridder is bewaard, zie Willem Elsschot, Brieven. Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt met medewerking van Lidewijde Paris. Amsterdam 1993, p. 523.
19
Willem Elsschot, Brieven, editie Vic van de Reijt, p. 650-652. Verder: Lieven Vandelanotte, Voor ’t eten van uw drek. Conceptie en receptie van Elsschots Borms-gedicht, scriptie KU Leuven 1997 (ook op internet); Wieneke ’t Hoen, ‘Al uw minnaars hebben u vergeten. Het gedicht op August Borms’, in De Parelduiker, jrg. 6 (2001), p. 136-137. De aan Dirkx toegezonden versie van het Bormsgedicht bevindt zich thans in de Bibliotheek Baestaens te Antwerpen.
20
Standaard, 7 december 1979.
21
De felicitatiebrief, in het amvc-Letterenhuis te Antwerpen, is in feite gericht aan ‘Liefste Marieke’, omdat Maurice het nu met het in ontvangst nemen van gelukwensen wel veel te druk zal hebben.
22
Telefonische informatie Jozef Boets, 24 januari 2008.
23
amvc Letterenhuis Antwerpen, F. Toussaint van Boelaere aan H.L. Dirkx, brief van 24-9-1945, sign. T 394.
24
Briefkaart H. Dirkx aan F. Toussaint, Kolonienstraat 28, Brussel (amvc-Letterenhuis Antwerpen, sign. 3859/157). Het betreft hier vijf handgeschreven bladzijden ‘uit het Journaal van de Dichter [anno 1910], om verkocht te worden ten bate van de Hollandsche Kunstenaars, door de oorlogsomstandigheden van alle bezit beroofd’, zoals Gilliams in een bijgevoegde notitie van 1 mei 1945 heeft onderschreven. Wat in het amvc ligt is slechts een fotokopie, deels gepubliceerd in: Maurice Gilliams – Journaal van de dichter, samengesteld en uitgeleid door Martien J.G. de Jong & ingeleid door Paul de Wispelaere, Klassieken uit Vlaanderen deel 3, Antwerpen 1997, p. 269-273. Cf. Martien de Jong, Een klauwende muze. De tussenwereld van Maurice Gilliams, Gent 2001, p. 13-15.
25
Verklaring in collectie-Gilliams in het amvc-Letterenhuis te Antwerpen, sign. G 395/B2.
26
Henri Dirkx in Getuigenissen, p. 166-167.
27
José de Ceulaer, Kroniek van Felix Timmermans 1886-1947, p. 189.
28
Catalogus der bibliotheek van wijlen Ferdinand van Boelaere. Brussel, Paul van der Perre, 1948 (aanwezig: uba sign. ubm 2872 F 15).
29
Dirk-Emma Baestaens, ‘Noord en Zuid herenigd?’, in: Vlaanderen jrg. 50 (2001), p. 263.
30
Jan Dirkx zei de naam Greshoff helemaal niets (brief van 11 februari 2008), terwijl omgekeerd Sjoerd van Faassen, die over de kring om Stols-Greshoff gepubliceerd heeft, de naam Dirkx in dit verband nooit was tegengekomen (telefonische informatie 11 februari 2008). Ook Wilma Schuhmacher, die met beiden bevriend was, schrijft resoluut: ‘Tussen Dirkx en Greshoff is geen enkele relatie’ (brief van 13 februari 2008).
31
Wilma Schuhmacher, brief van 12 februari 2008, waaruit ook volgende citaten.
32
Brief Max Israël aan H. Dirkx, Rubenslei 16, Antwerpen (kopie mij bezorgd door Jan Dirkx).
33
De Gulden Passer, jrg. 30 (1952), p. 38-46; jrg. 31 (1953), p. 38-48, 145-149; jrg. 33 (1955), p. 42-47.
34
‘Een belangrijke Gezellebibliotheek’, in: Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap, deel 2 (Kapellen 1964), p. 109-117.
35
Marcus de Schepper, ABC. Antwerpse Bibliofiele Collecties, Antwerpen 2005, nr. 48.
36
In feite liet hij door Severin zes ontwerpen maken van zijn initialen in een bloemenkader, waarvan er ten slotte één werd gekozen.
37
Henri Dirkx, ‘L’édition originale d’Ernest Staas par Tony’, in: Le Livre et L’Estampe, nr. 21 (1960), p. 40-44.
38
Brief Ludo Simons aan mij, 13 januari 2008.
39
Herman Liebaers, Meestal in opdracht. Brusselse kant-tekeningen van een bibliothecaris, ‘s-Gravenhage-Antwerpen 1982, p. 138.
40
Henri Dirkx, ‘Notes sur les premières éditions des Parents pauvres de Balzac’, in: Le Livre et L’Estampe, nr. 34 (1963), p. 137-150; ‘L’édition originale de la Messe de l’Athée d’Honoré de Balzac’, ald. nr. 51/52 (1967), p. 195-201 en op p. 201-204: ‘Sur l’édition originale des Nouveaux Contes philosophiques de Balzac’; ‘Répertoire des éditions signées de Balzac, originales et remaniées’, ald.: jrg. 1973-1980, nr. 75/76-101/102, in 13 afleveringen.
41
Henri Dirkx: ‘Une préfaçon est une édition reproduisant, sans l’assentiment de l’auteur, un texte paru en feuilleton’ (Le Livre et L’Estampe, jrg. 1963, p. 137).
42
Jean Viardot, in: La Bibliophilie à travers 150 ans du Bulletin du Bibliophile, Paris 1984, p. 486-491; vooral Albert Kies, ‘Qu’est-ce qu’un bibliophile? La réponse de Fernand Vandérem (1864-1939)’, in: Le Livre et L’Estampe’, jrg. xxxvi, nr. 134 (1990), p. 186-195.
43
Fernand Vandérem, La bibliophilie nouvelle; chroniques du Bulletin, Paris, Giraud-Badin, 1931-1939, 3 dln.
44
Paul van der Perre, Les préfaçons belges. Bibliographie des véritables éditions originales d’Honoré de Balzac publiées en Belgique, Bruxelles 1940.
45
Ger Schmook, Stap voor stap langs kronkelwegen. Gedenkschriften, Antwerpen-Amsterdam 1976, p. 452-453.
46
Deze anekdote werd mij 14 januari 2008 verteld door Cees van Dijk, toenmalig stadsbibliothecaris van Haarlem, die ook bij deze veiling aanwezig was. Dirkx schreef een verslag van de veiling-Van Eyck in: Le Livre et L’Estampe, jrg, 1973, p. 267-269; cf. Cees van Dijk, ‘M.B.B. Nijkerk, book collector’, in Ton Croiset van Uchelen (ed.)., Theatrum orbis Librorum. Liber amicorum presented to Nico Israel, Utrecht [1989], p. 394-402.
47
Een waardig ‘In memoriam Henri Dirkx’ door L.S. verscheen in Le Livre et L’Estampe, jrg. xxvii, nr. 105-106 (1981), p. 7-8.
48
Jan Dirkx in brief aan mij, 26 januari 2008.
49
Herman Liebaers, destijds hoofdbibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek van België, schrijft in zijn memoires Meestal in opdracht, ‘s-Gravenhage/Antwerpen, 1982, p. 38, dat Dirkx hem voor de kb Brussel testamentair het handschrift van Gezelles ‘Dien Avond en die Rooze’ beloofd had, ‘maar van die belofte van Suikerjan schijnt niet veel in huis te zullen komen’. Volgens Marcus de Schepper ontving de kb helemaal niets van deze zijde (brief van 4 februari 2008).
50
Zijn zoon, Dr. Dirk-Emma Baestaens [!] te Antwerpen, bezit naast talrijke boeken en handschriften uit de collectie-Dirkx ‘de oorspronkelijke fichebakken met steekkaarten van de heer Dirkx’, een dossier met ‘de volledige opbrengst van beide verkopen per lot’ en ‘een dossier met betrekking tot de onderhandelingen met de respectieve veilinghuizen’ (brieven aan mij, 28 maart 2007, 17 en 18 januari 2008).
51
Brief Wilma Schuhmacher, 13 februari 2008. Het archief van de firma Beijers is voorlopig ontoegankelijk wegens mutaties in de bedrijfsvoering.
52
Henri Dirkx en de Utrechtse veiling van zijn collectie komen ook ter sprake in een artikel over het verzamelen van brieven en manuscripten door Hans Maarten van den Brink en Jessica Voeten, dat verscheen in het Cultureel Supplement van nrc Handelsblad van 13 augustus 1982.
53
Veiling J.L. Beijers, Utrecht, 14 juni 1983.