+
Marita Mathijsen is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Eind vorig jaar verscheen van haar De gemasker de eeuw.
1
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (‘s-Gravenhage enz. 1952). Volgens het titelblad werd het tijdschrift uitgegeven door A. Akkeringa in Amsterdam.
2
Lisa Kuitert, De waarde van woorden: over schrijverschap (Amsterdam 2002).
3
Willem Kloos, Zijn jeugd zijn leven. Een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre, ingeleid en samengesteld door Hubert Michaël (Den Haag 1965).
4
Peter van Eeten, Dichterlijk labirint. Opstellen over het werk van Willem Kloos (Amsterdam 1963). Zie ook: P. Kralt, De Dichter, zijn Geliefden en zijn Muze. Over de vroege poezie van Willem Kloos (Leiden 1985); Willem Kloos, Verzen. Bezorgd door P. Kralt (Amsterdam 1995).
5
De briefwisseling Vosmaer-Kloos. Uitgegeven en ingeleid door G. Stuiveling (Groningen-Batavia 1939).
6
Astrea 1 (1881), 1, p. I-II.
7
De briefwisseling Vosmaer-Kloos, p. 95-96.
8
M. Uyldert, ‘Willem Kloos en de chronologie van de gedichten uit zijn jeugd’. In: De Nieuwe Taalgids 51 (1958), p. 107-116, 151-157. Het genoemde op p. 113.
9
Idem, p. 116.
10
De kritiek staat in afl. 12 van de 1e jaargang, die begint in 1881, maar de eigenlijke verschijningsdatum moet in 1882 zijn. Kloos meldt op 17 februari 1882 dat de kritiek geplaatst is.
11
In Willem Kloos en Albert Verwey, De onbevoegdheid der Hollandsche Literaire Kritiek (Amsterdam 1886) wordt aangegeven wie de medewerkers waren: behalve Kloos en Verwey Henric van Gooyen (= J. Veth), Frederik van Eeden, en C.E. Duijts zelf.
12
Brief 6 september 1885 van Albert Verwey aan Kloos, geciteerd bij G.H. ‘s-Gravesande, De Geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en documenten (Arnhem 1955), p. 72.
13
Idem. Ook voor het vervolg heb ik geraadpleegd: ‘s-Gravesande, p. 70-77 en 104-115. Bovendien: Bernt Luger, ‘Een woord vooraf bij wijze van nawoord’, in: Willem Kloos en Albert Verwey, De onbevoegdheid der Hollandsche Literaire Kritiek [heruitgave in facsimile] (Amsterdam 1980), p. 54-61.
14
In het archief van De Nieuwe Gids in de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag is een kopie van deze brief bewaard. Deze heeft ‘s-Gravesande gebruikt (p. 74).
15
‘s-Gravesande, p. 74.
16
In het archief van De Nieuwe Gids in de kb te Den Haag wordt een drukproef van Julia met correcties van Kloos en enige aantekeningen van Gosler bewaard (691F 1).
17
‘s-Gravesande, p. 80-81.
18
Idem, p. 84.
19
Zoals ‘s-Gravesande en Luger ook al opmerkten, zijn de kritieken minder lovend dan Kloos en Verwey voorstellen. In het archief van De Nieuwe Gids worden de knipsels van kritieken die Kloos en Verwey gebruikt hebben voor de brochure bewaard. Hieruit blijkt ook dat niet iedere criticus meedeed in de lof.
20
De originele brief in de collectie Visser, Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Een kopie in het Nieuwe Gids-archief kb, Den Haag.
21
Idem.
22
Zie de map Personalia Gosler in de Bibliotheek van de Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, bva 1-30.