Over dit hoofdstuk/artikel

Peter Janzen

Frans Oerlemans

over Jacques Perk


+
Frans Oerlemans, neerlandicus, en Peter Janzen, historicus, zijn beiden verbonden aan het Hervormd Lyceum West te Amsterdam. Zij publiceerden eerder over de negentiende eeuw.
1
A.C.J.A. Greebe, Jacques Perk’s Mathilde-Cyclus; In den oorspronkelijken vorm hersteld (1915).
2
Volgens een brief van Henriëtte van Deventer-Perk aan Willem Kloos d.d. 13 november 1931. In: J. Meijer, De dichter in depot. Perkmanuscripten en hun lotgevallen (1976), p. 44 e.v.
3
Zie voor de geschiedenis van de verschillende Mathilde-manuscripten: G. Stuiveling, Jacques Perks Mathildekrans naar de handschriften volledig uitgegeven (1961).
4
J. Meijer, op cit. (noot 2), p. 36 e.v.
5
‘Uit het leven van Jacques Perk. Brieven van hem zelf aan Ch.M. van Deventer.’ In: De Gids 1916, deel iii, p. 199-229 en p. 429-451.
6
Idem, p. 200.
7
Zie noot 2.
8
G. Stuiveling, Jacques Perks leven en werken, Amsterdam, 1957-1959. Dit werk bestaat uit de delen: Het korte leven van Jacques Perk, Verzamelde Gedichten, Brieven en Dokumenten en Proeven in dicht en ondicht.
9
In het Van der Goes-archief (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam) bevindt zich een gedicht getiteld ‘Opdracht’. Stuiveling heeft dit gedicht in zijn Jacques Perk Proeven in dicht en ondicht (1958) op p. 162 opgenomen. Het gedicht is gewijd ‘Aan Eduard Daniel Samson, gestorven 2 Mei 1878. Wi sari hati de membre joe.’ Het Surinaamse motto luidt vertaald: Onze bedroefde harten gedenken jou.
10
J. Meijer, Manipulaties met de Mathilde iii. Schaven achter de schermen (1979), p. 81.
11
Zie noot 12.
12
iisg, Van der Goes-archief, sign. 818.
13
Op verschillende plaatsen blijkt de vriendschap tussen Perk en Muller. Op het iisg te Amsterdam bevindt zich het archief van H.C. Mullet. In dat archief treft men het fotootje aan van Jacques Perk met op de achterzijde de tekst: ‘Den Vriende Muller aangeboden Jacques Perk 12/3/80.’ Dit fotootje, in bezit getaakt van Dora Blancke, geboren Perk, wordt door haat op 24 augustus 1916 naar Muller gestuurd, iisg, archief Muller, sign. 12.47.
14
Idem.
15
De Gids 1916, deel iii, p. 217.
16
Zie G. Stuiveling, Jacques Perk Brieven en Dokumenten (1959), p.359. Stuiveling vermeldt hierbij: ‘18 augustus 1881. Briefkaart van Jacques Perk, geadresseerd Aan de Weledelgeboren Heeren Franc v.d. Goes + Henri Samson Prinsengracht 293 Amsterdam.’ (iisg, Amsterdam).
17
In het Van der Goes-archief (iisg) bevindt zich onder sign. 908 een kaartje van Dora Blancke, geboren Perk, aan Van der Goes d.d. 27 augustus 1881. De tekst luidt: ‘Dus zoals afgesproken verwachten wij U beiden zondag.’
18
Gemeentearchief Amsterdam: Eduard Daniël Samson ingeschr. 19 september 1876, geboren 6 mei 1858 te Paramaribo. Overleden 2 mei 1878.
19
In het Samson-archief (Universiteitsbibliotheek Amsterdam) bevindt zich een foto, sign. Gu/11, voorstellende Eduard Samson met de aantekening: ‘Henry Gilius Samson broer Eduard in zelfde tijd als Henry G. naar Nederland gekomen. In huis bij familie Perk, studeerde voor notaris, doch heeft zelfmoord gepleegd.’
20
Rouwadvertentie in het Algemeen Handelsblad, 5 mei 1878: ‘Den 2den mei ll. overleed ten huize van ds. M.A. Perk, na eene korte ongesteldheid en in de ouderdom van twintig jaren mijn hartelijk geliefde eenige Broeder Eduard Daniël Amsterdam 5 mei 1878 H.G. Samson Eenige kennisgeveing.’
21
De Gids 1916, deel iii, p. 205.
22
Idem.
23
Perk-archief, Universiteitsbibliotheek Amsterdam, sign. gm 37.
24
H.G. Samson overleed 24 juni 1921. Op 27 juni verscheen in het Algemeen Handelsblad een herdenkingsartikel.
25
De Gids 1916, deel iii, p. 206.
26
Zie noot 15.
27
D. de Moulin (red.), ‘s-Rijkskweekschool voor Militair Geneeskundigen te Utrecht (1822-1865). Met een lijst van kwekelingen, samengesteld door M.J.van Lieburg (1988). In deze lijst ook te vinden: Samson, Henry Gilius (Paramaribo 1856) ingeschr. rks Amsterdam 1875, Atheneum 1875, Artsexamen 1885, p. 177.
28
Agnietenkapel te Amsterdam. Het archief is weliswaar geordend, maar iedere signatuur ontbreekt.
29
Idem.
30
G. Stuiveling, Jacques Perk Brieven en Dokumenten (1959), p. 139.
31
Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae (1875-1925).
32
De Gids 1916, deel iii, p. 206/207.
33
Perk-archief, Universiteitsbibliotheek Amsterdam, sign. xii C5.
34
Zie bijvoorbeeld L. Schade van Westrum, Amsterdam per vigilante (1956), p. 98/99. Daarnaast materiaal hierover in het archief van Mavors Medicator in de Agnietenkapel te Amstetdam.
35
HaaZee, De muurmuurende Maarten Muurmeier (1878).
36
Almanak, p. 118/119.
37
Zie noot 27, p. 154.
38
De Gids 1916, deel iii, p. 450/451.
39
iisg, archief Muller, sign. 12.47.
40
G. Stuiveling, Jacques Perk Brieven en Dokumenten (1959), p. 359.
41
iisg, archief Van der Goes, sign. 817.
42
De Gids 1916, deel iii, p. 200.