Over dit hoofdstuk/artikel

Peter Janzen

Frans Oerlemans

over Ch.M. van Deventer


+
Frans Oerlemans, neerlandicus, en Peter Janzen, historicus, schreven eerder in De Parelduiker over Jacques Perk en over Willem Kloos.
1
De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold Ising Jr. 1883-1904. Ed. H.G.M. Prick (1968), p. 16.
2
Idem, p. 180.
3
H.G.M. Prick, ‘Lodewijk van Deyssel en Dr. Charles M. van Deventer’,, in: Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 23 (1969- 1970), p. 305; J. Meijer, De dichter in depot. Perkmanuscripten en hun lotgevallen (1976), p. 26; Ch. Vergeer, Toen werden schoot en boezem lekkernij (1990), p. 61.
4
Zie: H.G.M. Prick, ‘Charles M. van Deventer: een universele geest in een fijne snaak’, in: De Fonteijne 4 (1985-1986), p. 44-50. Dit betreft een speciaal Tachtigernummer. Ook H.G.M. Prick, Tot de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890 (1997), p. 797. In De Maasbode van 1 september 1931 schreef Frans Erens een In memoriam: Dr. Charles van Deventer. Daarin zegt hij onder meer: ‘Een zóó universeele geest als deze man is geweest, wordt in onze dagen niet meer gevonden.’
5
Kloos-archief Koninklijke Bibliorheek Den Haag, 69 E 3. Sic transit gloria mundi: zo gaat de glorie van de wereld voorbij, haec est vives conditio vivendi: dit is het lot van het leven, sapienti sat: voor een wijs man is dit voldoende.
6
Het Vaderland, zaterdag 29 augustus 1931, avondblad c.
7
E. Hamburger, De Dordtse hbs 1864-1940, gedenkboek (1940), p. 20.
8
Ch.M. van Deventer, ‘Uit het leven van Jacques Perk. Brieven van hem zelf aan Ch.M. van Deventer’, in: De Gids 1916 iii, p. 14-15.
9
F. Erens, Vervlogen jaren (1989), p. 255.
10
K. Joosse, Arnold Aletrino, pessimist met perspectief (1986), p. 81.
11
Gemeentearchief Amsterdam, bevolkingsregister: Eerste Boerhaavestraat 28, november 1891.
12
Aldus getypeerd door Van Deyssel in zijn Gedenkschriften ii (1962), p. 498.
13
Zijn proefschrift is getiteld Schetsen uit de geschiedenis van de scheikunde (1884).
14
J.J. van Laar, ‘Eenige herinneringen aan Ch.M. van Deventer’, in: Chemisch Weekblad, september 1931, p. 548.
15
Th. Looyen, Wie kwam er niet in de Nes. Een geschiedenis van Amsterdamse theaters (1981), p. 31.
16
W.A. Paap, Vincent Haman (herdruk 1966), p. 142. In deze sleutelroman is naar modellen gewelkt, zoals Paap zegt. Zie hierover: P. Janzen en F. Oerlemans, ‘Paap heeft al die mensen in stukken willen scheuten’, in: Trouw, 27 december 1997.
17
Witsen-archief, kb Den Haag, 75 c 51 ii.
18
De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold Ising Jr. 1883-1904. Ed. H.G.M. Prick (1968), p. 167.
19
Van Eeden-archief, Universiteitsbibliotheek Amsterdam, xxiv C17. De brief is van 20 januari 1890.
20
Idem, uba, xxiv b4, 10 mei 1890. Van Eedens antwoord bevindt zich in concept in het Van Eeden-archief.
21
De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold Ising Jr. 1883-1904. Ed. H.G.M. Prick (1968), p. 176.
22
Van der Goes-archief, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, map 817. Brieven van Van Deventer aan Van der Goes van 4-2-’93, 18-9-’93 en 21-9-’93.
23
Gemeentearchief Amsterdam, Binnengasthuis 5268. Zie ook: niet geïnventariseerd, Binnengasthuis Gynaecologie Statussen, patiënt Ida Goudriaan (zoals IJtje zich dan noemt): ‘P. is in maart bevallen van een kind 6 1/2 maand.’
24
Gemeentearchief Amsterdam, ringregisters.
25
Idem.
26
Gemeentearchief Amsterdam; via verschillende ringregisters zijn de adressen eenvoudig te achterhalen.
27
Samson-archief, uba, hh 22.
28
Zie status (noot 23): ‘gedurende de periode van ziekte na de kraam cohabiteert P.’ Daar kreeg zij negen dagen later last van.
29
Zie noot 23.
30
Zij heeft als haar adres opgegeven Boethaavestraat 28 (zie Gemeentearchief Amsterdam, Opnameboek Binnengasthuis 5268, niet geïnventariseerd). Charles van Deventer staat daar op dat moment eveneens ingeschreven.
31
Witsen-archief, kb, 75 c 51 c.
32
W. Otterspeer, Bolland. Een biografie (1995), p. 187 e.v.
33
Universiteitsbibliotheek Leiden, ac iii no. 44 (20 januari 1896) en ac iii no. 60 (30 januari 1896).
34
De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey, deel ii. Ed. H.G.M. Prick (1985), p. 74.
35
Gemeentearchief Amsterdam, Politiedossier 5136 no. 3 (24 januari 1896).
36
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, uittreksel persoonskaart van IJtje Goudriaan.
37
De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold Ising. Jr. 1883-1904. Ed. H.G.M. Prick (1968), p. 66. Op 8 februari 1888 schrijft Ising aan Van Deyssel: ‘Vind U niet dat Van Deventer precies op een walrus lijkt?’
38
Algemeen Verslag van het middelbaar en lager onderwijs voor Europeanen in Nederlandsch-Indie over 1897 (Batavia 1898), p. 15. Het Gymnasium Willem iii was overigens geen gymnasium maat een hbs.
39
Verwey-archief, uba, Olim B 47.
40
Zie noot 27.
41
Ising-atchief, uba, Bu 4g.
42
Brievencollectie Van Deventer, Letterkundig Museum Den Haag, d 393 b 1.
43
Van der Goes-archief, iisg, map 817.
44
Familiearchief van de Vereniging Voûte-archief.
45
Het manuscript is eigendom van mevrouw Leida van Oven (Laren). De 76 getypte a3-pagina’s zijn voorzien van verbeteringen. Het is geschreven in 1915. In het Handboek voor Cultuur – en Handelsondernemingen in Nederlandsch-Indie, jrg. 9 (1897) komt voor het eerst onder makelaars te Batavia (p. 502) de naam M. Voûte voor.
46
Ising-archief, uba bu 4d. In 1900 btacht Henriëtte Voûte-Perk haar zoon Edward-John naar Holland. In Arnhem zal hij de hbs volgen.
47
Brievencollectie Van Deventer, lm Den Haag, d 393 b1b.
48
Kloos-archief, lm, k 00533 b1.
49
Van der Goes-archief, iisg, map 699. In het Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indië (Batavia 1903), staat op p. 629: Mevrouw M. Voûte, geb. Perk. Directr. Ziekeninrichting Ngemplak Soerabaja. Zij wordt aldus vermeld tot en met de uitgave van 1905. In de jaargangen 1906 en 1907 wordt zij nog wel vermeld, maar niet meer als directrice.
50
Van der Goes-archief, iisg, map 817. Brief van Arnold Ising jr. aan Frank van der Goes van 12 februari 1904.
51
Samson-archief, uba, hh 22, brief van 3 februari 1905.
52
Verwey-archief, uba, Olim b 75, map C.Th. van Deventer.
53
Zie noot 52.
54
Samson-archief, uba, hh 22, januari 1911.
55
Idem.
56
Van Deventer-archief, uba, xiii d 74; waarschijnlijk geconcipieerd in 1910.
57
Gemeentearchief Amstetdam, bevolkingsregister: woningboek c15, p. 104.
58
Zie noot 8, p. 14-15.
59
Stoop-archief, Gemeentearchief Bloemendaal, as 60.1
60
Krabbeltjes van Oom Chap. Voor zijn zeventigsten verjaardag, gedrukt in opdracht van zijn neven en nichten, om bewaard te blijven voor hun kinderen, 1 July 1930, z.p.
61
Stoop-archief, Gemeentearchief Bloemendaal, as 60.1. Zie ook: H. van Voorst Vader-Duyckinck Sander, Leven en laten leven. Een biografie van ir. Adriaan Stoop 1855-1935 (1994), p. 257.
62
H.G.M. Prick, ‘Charles M. van Deventer een universele geest in een fijne snaak’, in: De Fonteijne 4 (1985-1986), p.50.
63
Brievencollectie Van Deventer, lm, d 393 b1.
64
Brief in het bezit van mevr. Lies Rotteveel Mansveld-Van Oven te Amsterdam.
65
uba eg 48. De brief is gedateerd 13 januari 1932.
66
E. van Diggele, E.J. Voûte, burgemeester van Amsterdam in oorlogstijd. Doctoraalscriptie, Leiden 1993.